Home > Procesrecht > Volledige proceskosten in IE-zaken
Volledige proceskosten in IE-zaken

Volledige proceskosten in IE-zaken

Sinds 29 april 2006 kan in procedures over intellectuele eigendomsrechten (“IE-rechten”) dat de verliezende partij worden veroordeeld in de werkelijke proceskosten van de winnende partij. Daaronder vallen ook de volledige advocaatkosten en/of andere kosten van juridische bijstand.

In het Nederlands civiel procesrecht wordt in het algemeen een forfaitaire proceskostenveroordeling toegepast, gebaseerd op vaste tarieven. Het gevolg hiervan is dat de proceskostenvergoeding in veel gevallen niet in verhouding staat tot de daadwerkelijk gemaakte proceskosten, waaronder met name begrepen de kosten die aan een advocaat zijn besteed voor het voeren van de procedure. In zaken over IE-rechten, zoals auteursrechten, octrooien, merken, handelsnamen, etc. is hier sinds kort verandering in gekomen.

Op 29 april 2006 had de Nederlandse wetgever Richtlijn 2004/84/EG van het Europees Parlement en de Raad in het Nederlandse recht moeten hebben omgezet. Naast enkele nieuwe juridische mogelijkheden om op te kunnen treden tegen (notoire) inbreukmakers is in die Richtlijn ook een bepaling opgenomen over een ruimere proceskostenveroordeling in IE-geschillen. Op grond van artikel 14 van de Richtlijn dienen de lidstaten er in het algemeen voor zorg te dragen dat “redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Vanaf genoemde datum is de Nederlandse rechter (desgevorderd) gehouden om in IE-zaken de bestaande proceskostenregeling uit te leggen conform deze Richtlijn. Dit betekent dat de verliezende partij sinds 29 april 2006 veroordeeld kan worden in de volledige proceskosten van de winnende partij.

In de praktijk zijn momenteel enkele tientallen zaken bekend waarin de verliezende partij in een IE-zaak is veroordeeld in de volledige, dan wel in een deel van de, daadwerkelijk gemaakte proceskosten van de winnende partij. Dat die kosten een aanzienlijk bedrag kunnen vertegenwoordigen, blijkt uit een zaak over een octrooi-inbreuk waarin de verliezende partij (de octrooihouder) de door de winnende partij (de vermeende inbreukmaker) in kort geding werd veroordeeld in de proceskosten van ca. € 25.000. Deze zaak illustreert bovendien dat niet alleen (vermeende) inbreukmakers kunnen worden veroordeeld in de volledige proceskosten, maar dat de regel ook geldt voor de houders van IE-rechten in het geval dat hun vorderingen worden afgewezen.

De ruime proceskostenveroordeling geldt uitsluitend voor geschillen over IE-rechten. Dit betekent dat een vordering die niet is gebaseerd op een IE-recht, maar bijvoorbeeld op uitsluitend een onrechtmatige daad, niet onder de nieuwe regeling valt. In die gevallen geldt de beperktere algemene regeling waarin vaste forfaitaire tarieven worden gehanteerd. Wel bestaan er op dit moment nog enkele onduidelijkheden over de nieuwe proceskostenregeling in IE-zaken. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe een rechter om zal gaan met de ruimere proceskostenveroordeling in meeromvattende procedures, waarin de inbreuk op een IE-recht slechts een relatief klein onderdeel vormt van de grondslag voor de vorderingen.

Het wetsvoorstel dat ertoe strekt de volledige Richtlijn in het Nederlandse recht te implementeren, zal naar verwachting op korte termijn – mogelijk zelfs al op 1 januari 2007 – in werking treden. Voor de verruimde proceskostenveroordeling zal dit vermoedelijk niet veel uitmaken, aangezien de tekst uit het wetsvoorstel vrijwel gelijk is aan de tekst uit de Richtlijn. Op dit moment zullen rechthebbenden van IE-rechten en vermeende inbreukmakers in ieder geval dus al rekening moeten houden met (het risico van) de ruime proceskostenveroordeling. Voor de praktijk betekent dit dat er meer nadruk komt te liggen op de advisering door een gespecialiseerde advocaat omtrent de slagingskansen van een eventuele procedure.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen