Home > EPD / ECD > Nieuwe ICT-Office voorwaarden nóg ongunstiger voor afnemer
Nieuwe ICT-Office voorwaarden nóg ongunstiger voor afnemer

Nieuwe ICT-Office voorwaarden nóg ongunstiger voor afnemer

Leveranciers in de IT- en internetbranche maken al jarenlang gebruik van de zogenoemde Fenit-voorwaarden, opgesteld door de branche-organisatie van IT-leveranciers (tegenwoordig ICT~Office geheten). Begin dit jaar zijn deze voorwaarden geactualiseerd en aangepast onder de nieuwe naam ICT~Office voorwaarden. Gezien het grote belang van deze voorwaarden voor de IT- en internetpraktijk, wil ik in deze column kort stil staan bij de inhoud ervan.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: als u een leverancier bent kunt u deze voorwaarden met een gerust hart toepassen. Bent u daarentegen een afnemer en wordt u geconfronteerd met een leverancier die deze voorwaarden van toepassing wil verklaren, wees dan zeer alert!

Net als de oude Fenit-voorwaarden zijn de ICT~Office voorwaarden zeer eenzijdig opgesteld in het voordeel van de leveranciers. Op zichzelf is eenzijdigheid niet ongebruikelijk bij algemene voorwaarden. In de ICT~Office voorwaarden wordt het naar mijn mening echter wel erg bont gemaakt en worden de rechten van afnemers wel erg ingeperkt. Afnemers die op basis van deze voorwaarden een groot en belangrijk IT-project ingaan (denk bijvoorbeeld aan de invoering van een EPD in een ziekenhuis) lopen juridisch gezien grote risico’s. Ik zal een aantal voorbeelden noemen:

 • normaal gesproken zijn tussen partijen afgesproken oplevertermijnen bindend en kun je een leverancier houden aan een overeengekomen planning. Dit is ook logisch, want het halen van een planning is vaak heel belangrijk voor het slagen van een project. Volgens de ICT~Office voorwaarden (artikel 10) zijn afgesproken termijnen echter als niet meer dan streefdata te beschouwen, die de leverancier niet binden en slechts een indicatief karakter hebben. Een overschrijding van de termijn brengt de leverancier dan ook niet in verzuim.
 • Ook een door een leverancier afgegeven begroting heeft slechts een indicatief karakter. Sterker nog, volgens de nieuwe ICT~Office voorwaarden mag u er als afnemer zelfs geen verwachtingen aan ontlenen! (zie artikel 3). Ook is de leverancier in beginsel niet verplicht om een afnemer te informeren bij dreigende overschrijding van een begroting. Met andere woorden: volgens de nieuwe ICT~Office voorwaarden heeft een afnemer die aan het einde van een project plotseling geconfronteerd wordt met een rekening die 5x hoger uitvalt dan was begroot, geen poot om op te staan. Uiteraard zullen de meeste leveranciers hier heel anders mee omgaan, maar het staat er wel en betekent dus wel degelijk een potentieel risico voor de afnemer.
 • De aansprakelijkheidsclausule is in de nieuwe ICT~Office voorwaarden (artikel 12) iets aangepast en zowaar op enkele punten wat verbeterd voor de afnemers. Desalniettemin is de regeling nog altijd zeer eenzijdig en biedt het de afnemer die een project wil beëindigen wegens wanprestatie van de leverancier in de regel weinig soelaas. Opvallend is dat de definitie van directe schade verdwenen is uit de voorwaarden. In de vorige versie van de Fenit-voorwaarden stond wel een definitie, die heel beperkend was, maar tegelijkertijd ook duidelijkheid schepte. Het is nu onduidelijk hoe dit begrip moet worden uitgelegd en of de afnemer daadwerkelijk meer mogelijkheden dan vroeger heeft om schade te claimen. 

De genoemde voorbeelden kunnen met talloze andere voorbeelden worden uitgebreid. Afnemers doen er derhalve zeer verstandig aan om de Office~ICT voorwaarden niet zonder meer te accepteren en om te proberen een wat evenwichtiger contract uit te onderhandelen, of om op zijn minst een aantal bepalingen buiten toepassing te laten.

Positief aan de nieuwe voorwaarden – voor beide kanten – is dat ze volledig zijn geactualiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld specifieke modules opgenomen voor redelijk moderne vormen van dienstverlening als ASP, SAAS en webhosting. Leveranciers dienen er overigens voor te waken dat zij bij het gebruik van de ICT~Office voorwaarden de juiste modules van toepassing verklaren. Uit artikel 1.2 van de ICT~Office voorwaarden blijkt namelijk dat naast de algemene module alleen die specifieke modules van toepassing zijn die door partijen zijn overeengekomen.

Dit bericht is eerder gebpubliceerd in de Checkit nieuwsbrief juni 2009 

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen