Home > Telecommunicatierecht > Handhavingsprioriteiten OPTA 2012: netneutraliteit, internetveiligheid, cookies, ongevraagde telemarketing (spam) en nog veel meer
Handhavingsprioriteiten OPTA 2012: netneutraliteit, internetveiligheid, cookies, ongevraagde telemarketing (spam) en nog veel meer

Handhavingsprioriteiten OPTA 2012: netneutraliteit, internetveiligheid, cookies, ongevraagde telemarketing (spam) en nog veel meer

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft op 19 maart jl. haar prioriteiten voor 2012 kenbaar gemaakt. Wat houden deze in?

Netneutraliteit, cookies en datalekken

Wat direct opvalt is dat de toezichthouder zich zal richten op de nader invulling van de handhaving van de nieuwe wetgeving over netneutraliteit, cookies  en datalekken, die naar verwachting in de loop van 2012 in werking zal treden. Ten aanzien van netneutraliteit zal actief toegezien worden op naleving van de transparantieregels, minimum kwaliteitseisen en het discriminatieverbod. Consumenten moeten op basis van de juiste informatie een keuze kunnen maken tussen internetabonnementen en erop kunnen vertrouwen dat providers er juist alles aan doen om hun systeem te beveiligen. Zo niet, dan treedt OPTA op, zo valt strijdvaardig te lezen.

Internetveiligheid

Ook internetveiligheid staat hoog op de agenda. Daarbij legt de OPTA haar focus meer in het bijzonder op:

 • het significant beperken van de verspreiding van ongewenste software vanuit Nederland, vaak door servers die bij Nederlandse providers staan en door botnets.
 • toezicht houden op de nieuwe regels met betrekking tot het plaatsen en lezen van informatie op apparatuur van eindgebruikers (waaronder cookies).
 • bestrijden van de verspreiding van ongewenste elektronische berichten (spam), waarbij de nadruk steeds meer ligt bij de wijze waarop (adres-) gegevens van consumenten worden verzameld.
 • implementeren van de nieuwe regels met betrekking tot de meldplicht inbreuken op privacy door telecomaanbieders.
 • inzicht ontwikkelen in de dreigingen bij mobiele platforms en randapparatuur om ook op dat gebied de Tw te kunnen handhaven.

Ongevraagde telemarketing (spam)

Ook zal OPTA zich blijven inzetten om consumenten te beschermen tegen ongevraagde telemarketing en spam. Inmiddels hebben al 7 miljoen mensen zich ingeschreven in het bel-me-nietregister, overduidelijk dus een groot succes. OPTA merkt terecht op dat consumenten die daar ingeschreven staan nog wel gebeld mogen worden door bedrijven waar ze klant zijn of klant zijn geweest. In dat geval moet het desbetreffende bedrijf de consument wel actief het recht op verzet bieden, dat wil zeggen dat actief aan de klant moet worden gevraagd of zij nogmaals contact mag opnemen. Als de klant dan nee zegt, mag het bedrijf in de toekomst hem/haar telefonisch niet meer lastig vallen. De OPTA signaleert dat er veel klachten zijn binnengekomen over bedrijven die geen recht op verzet bieden. OPTA gaat daar nu het komende jaar extra op toezien.

Verminderen ongewenste SMS

In lijn met het vorige punt wil OPTA de klachten over ongewenste SMS’jes (spam) verminderen door ook hierop te handhaven naar aanleiding van klachten. Daarnaast zal zij voorlichting geven aan eindgebruikers en in overleg treden met betrokken partijen.

Wijziging algemene voorwaarden en tarieven

Ook zal zij gaan toezien op de naleving door aanbieders van telecommunicatiediensten van de informatieplicht en het beëindigingsrecht bij een wijziging van (algemene) voorwaarden of tarieven (artikel 7.2  en 7.2a Tw). Op grond van deze bepalingen moeten aanbieders van elektronische communicatiediensten (zoals internet service providers en (mobiele) telefonieaanbieders) de abonnee ten minste 4 weken voor een wijziging van de voorwaarden daarover informeren alsmede over het recht van de abonnee om zijn abonnement kosteloos te beëindigen. Artikel 7.2a Tw regelt (onder meer) het recht van de consument om kosteloos zijn abonnement op te zeggen na het verstrijken van de minimale looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de wijzigingen van tarieven en tariefstructuren die het afgelopen jaar (en ook dit jaar nog) door met name mobiele telefonieaanbieders zijn (en worden) doorgevoerd. KPN, Vodafone en T-mobile zagen hun winsten immers verdampen doordat consumenten steeds minder bellen en sms-en, maar steeds meer alternatieven daarvoor gebruiken via mobiel internet (denk aan Skype en Whatsapp). Het is dus wel mogelijk om dergelijke aanpassingen door te voeren, maar dan moet wel gelet worden op de wettelijke eisen daarbij. De OPTA zal hier in 2012 ook op toezien.

Aansluiting telefonieaanbieders bij geschillencommissie

Op grond van artikel 12.1 Tw moeten telefonieaanbieders zich aansluiten bij een geschillenregeling. De OPTA gaat (nadat zij daarvoor signalen ontvangt) na of dergelijke aanbieders deze verplichting nakomen en geeft aan eventueel op te treden door het toepassen van bestuurlijke handhavingsmiddelen.  

Heeft OPTA wel voldoende capaciteit?

Een ambitieuze doelstelling dus. De vraag is of de OPTA dit allemaal wel kan bolwerken. De OPTA meldt namelijk ook dat zij ten opzichte van 2007 2,6 miljoen euro en ruim 26 FTE heeft weten te bezuinigen. In 2012 doet OPTA haar werk met 128 mensen. De vraag is of OPTA wel voldoende capaciteit heeft om al deze ambitieuze plannen te realiseren. Zij geeft zelf immers ook aan dat zij zich dit jaar voorbereidt op de voorgenomen fusie met de Consumentenautoriteit (CA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) per 1 januari 2013. De OPTA, CA en NMA gaan dan op in de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen