Home > Merkenrecht > Geeft spoedinschrijving bescherming voor het merk Scheidingsplanner?
Geeft spoedinschrijving bescherming voor het merk Scheidingsplanner?

Geeft spoedinschrijving bescherming voor het merk Scheidingsplanner?

Zowel De Scheidingsplanner als Scheidingskantoor houden zich sinds 2006 bezig met het geven van financiële en juridische adviezen aan personen die willen gaan scheiden. De Scheidingsplanner heeft diverse Beneluxmerken geregistreerd, waaronder een spoedinschrijving voor het woordmerk ‘SCHEIDINGSPLANNER’. De concurrent Scheidingskantoor adverteert via Google met gebruikmaking van het woord ‘scheidingsplanner’ als Google Adword. In eerste aanleg heeft de rechtbank in Leeuwarden dat verbod toegewezen en heeft Scheidingskantoor veroordeeld om Google aan te schrijven met het verzoek haar Adwordbestand op te schonen, zodat niet langer wordt verwezen naar de website van Scheidingskantoor bij het intikken van het Adword ‘scheidingsplanner’. In hoger beroep speelt de vraag of het woordmerk ‘Scheidingsplanner’ wel geldig is, nu de spoedinschrijving van het woordmerk inmiddels is geweigerd.

Het Scheidingskantoor stelt dat De Scheidingsplanner door de weigering van haar spoedinschrijving geen rechten aan de spoedinschrijving kan ontlenen. De Scheidingsplanner stelt daartegenover dat de weigering een voorlopige beslissing is van het Benelux Merkenbureau, waartegen zij in beroep zal gaan. Volgens De Scheidingsplanner kan zij, zolang op dit beroep niet is beslist, aan de inschrijving rechten ontlenen.

Het Hof Leeuwarden is in beginsel van oordeel, dat zolang op het beroep tegen de voorlopige beslissing tot weigering niet is beslist en het merk dus ingeschreven blijft, de rechthebbende op zich een vordering gebaseerd op het ingeschreven merk tegen derden kan instellen. Dit is evenwel anders, indien het Hof zou oordelen dat de gerede kans bestaat dat in de beroepsprocedure geoordeeld zal worden dat het merk doorgehaald moet worden, omdat het merk ‘Scheidingsplanner’ voor het geven van juridische en financiële diensten die verband houden met de beëindiging van relaties, onderscheidend vermogen mist.

Het Hof overweegt dat het woordmerk Scheidingsplanner bestaat uit de woorden ‘scheiding’ en ‘planner’. Onder het samengestelde woordmerk Scheidingsplanner wordt (financiële) begeleiding bij een scheiding aangeboden. Dat het woord ‘scheiding’ een kenmerk van de aangeboden diensten beschrijft, staat vast. Het Hof is van oordeel dat ook het woord ‘planner’ beschrijvend is voor iemand die plannen maakt voor het efficiënt laten verlopen van een scheiding of de scheiding regelt. Het enkele feit dat een merk is samengesteld uit elementen die de kenmerken van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven kunnen aanduiden (in dit geval reclame, verzekeringen en juridische diensten), is op zich niet voldoende om aan te nemen dat het vereiste onderscheidend vermogen ontbreekt. Indien echter de samenstelling niet meer is dan een samenvoeging van die elementen, dan ontbeert ook die samenvoeging voldoende onderscheidend vermogen en is er geen sprake van een geldig merk.

Het gehele teken ‘Scheidingsplanner’ verschilt volgens het Hof echter niet merkbaar van de som van de bestanddelen. De woordcombinatie bevat niet iets ‘extra’s’ waardoor het onderscheidende kracht krijgt. De enkele combinatie van een Engels met een Nederlands woord is daartoe niet voldoende. Het publiek zal de combinatie ook niet als ongebruikelijk ervaren. Volgens het Hof bestaat aldus de gerede kans dat het merk in de beroepsprocedure doorgehaald zal worden.

Het Hof oordeelt in hoger beroep anders dan de rechtbank heeft gedaan: de vorderingen van de Scheidingsplanner worden daarom alsnog afgewezen. Scheidingskantoor mag dus het woord ‘scheidingsplanner’ als Adword blijven gebruiken om reclame voor zichzelf te maken. Voor De Scheidingsplanner is dat de keerzijde van het hebben van een aansprekende, maar wel beschrijvende naam voor haar diensten. Een spoedinschrijving als merk helpt haar niet.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen