Home > Workshop > 8-10-2014 Seminar Internetverkoop en selectieve distributie van merkproducten: de do’s en don’ts
8-10-2014 Seminar Internetverkoop en selectieve distributie van merkproducten: de do’s en don’ts

8-10-2014 Seminar Internetverkoop en selectieve distributie van merkproducten: de do’s en don’ts

Sinds jaar en dag worden merkproducten veelal verkocht via een selectief distributiestelsel. Uitsluitend geselecteerde wederverkopers van het merk mogen de desbetreffende producten aanbieden en verhandelen, hetgeen ook via internet kan plaatsvinden. Vooral dit laatste aspect roept vragen op: Kan de producent c.q. merkhouder beperkingen opleggen voor het gebruik van het merk op internet? Mogen wederverkopers zomaar alle producten online verkopen? Met name vanwege prijsverschillen kan dit ten koste gaan van de verkoop in de ‘brick and mortar shops’.

Selectieve distributie

Bij een min of meer gesloten distributiestelsel voor de verkoop van merkproducten is de naleving van kwalitatieve criteria van wezenlijk  belang: de verkooplocatie en inrichting van de winkel, de training van gekwalificeerd personeel, de presentatie of demonstratie van de goederen, het gebruik van goedgekeurd reclame-materiaal, de verleende (pre- en after sales) service  op het product, etc., alles moet voldoen aan een vooraf vastgestelde kwaliteitsstandaard. De vraag is gerechtvaardigd of deze kwaliteitsstandaard ook ‘gehaald’ kan worden op internet. Eindgebruikers (meestal de gewone consument) kunnen producten dan immers niet goed (online) uitproberen of worden onvoldoende voorgelicht over het gebruik van het product.

Het kartelverbod

Bij selectieve distributie moet uitdrukkelijk rekening worden gehouden met het kartelverbod. Gelukkig is er een Europese groepsvrijstelling waarin de spelregels staan voor selectieve distributie. Deze zogenaamde Groepsvrijstelling verticale samenwerking maakt bijvoorbeeld duidelijk dat een producent c.q. merkhouder online verkoop niet mag verbieden of ontoelaatbaar mag beperken. Als de online verkoop wordt verboden of ontoelaatbaar wordt beperkt kan er geen beroep worden gedaan op de groepsvrijstelling. Alsdan zal per geval moeten worden beoordeeld of aan de voorwaarden van de wettelijke vrijstelling op het kartelverbod is voldaan. Dit is niet eenvoudig. Bovendien ligt de bewijslast bij degene  die zich beroept op de wettelijke vrijstelling. Dat zal veelal de producent c.q. merkhouder zijn.

Het uitgangspunt is dat wederverkopers de merkproducten zowel actief als passief  mogen verkopen. Dat wil zeggen: gerichte marketingacties en advertenties zijn toegestaan. Ook het hebben van een eigen website waarop de distributeur de merkproducten te koop aanbiedt mag de producent c.q. merkhouder in beginsel niet verbieden. Dit laat onverlet dat onder omstandigheden van de distributeur kan worden verlangd dat hij beschikt over ten minste één fysiek verkooppunt: de winkel en/of showroom.

Een generiek verbod op het gebruik van een bepaald platform (zoals eBay) is in beginsel niet toegestaan. Het uitgangspunt lijkt te zijn dat verkoop via online marktplaatsen verboden kan worden, mits dit gebeurt in het kader van een selectief distributiestelsel. Voorwaarde is dat de betreffende producten dusdanig specifieke eigenschappen hebben dat ze via een selectief distributiestelsel verkocht moeten worden. Verder moet het verbod noodzakelijk zijn vanwege een duidelijke goed onderbouwde verkoopstrategie. Deze strategie moet tot slot consequent en zonder discriminatie worden toegepast. Een fabrikant die zelf restpartijen of uitloopmodellen via online marktplaatsen verkoopt handelt waarschijnlijk inconsequent en kan bijgevolg zijn distributeurs niet verbieden zelf ook via online marktplaatsen actief te zijn.

Kwaliteitseisen en merkbescherming

Verder geldt dat er kwaliteitseisen mogen worden gesteld aan de inrichting van de website of webshop. Daarbij past ook een bepaalde instructiebevoegdheid. Zo mag bijvoorbeeld geëist worden dat de kwaliteitsuitstraling van het merk wordt gerespecteerd, een bepaald visueel imago moet hebben en alleen goedgekeurd reclame-materiaal gebruikt mag worden. Door eisen te stellen aan de inrichting van de site of ander online platform kan de merkhouder de goede reputatie van het merk handhaven. Verder is ook een deugdelijke online klachtafhandelingsprocedure vaak essentieel om het imago van het merk hoog te houden. Aangezien de distributie betrekking heeft op merkproducten, is het verder zaak het gebruik van het merk goed te regelen door middel van een merklicentie. Door al deze maatregelen kan worden bewerkstelligd dat de kwaliteitseisen die ook voor offline verkoop gelden, zoveel mogelijk bij online verkoop worden nageleefd.

E-commerce

Overigens moet worden bedacht dat iedere online aanbieder van fysieke goederen en diensten moet voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van koop op afstand die voortvloeien uit de nieuwe E-commerce Richtlijn. Dit geldt dus ook voor de selectieve distributeur van merkproducten.

Seminar Internetverkoop en selectieve distributie voor merkproducten

Kortom, of het nu gaat om algemene voorwaarden, leverings- of (merk)licentiecontracten, distributieovereenkomsten, de producent c.q. merkhouder doet er goed aan bij het opstellen van zijn overeenkomsten rekening te houden met het mededingingsrecht en het merkenrecht. Niet naleving kan vervelende consequenties hebben.

Op 8 oktober 2014 organiseren Joost Becker en Eric Janssen van Dirkzwager een seminar over de juridische aspecten van internetverkoop en selectieve distributie van merkproducten. Hierbij zullen aan de hand van veel praktijkvoorbeelden zowel de mededingingsrechtelijke als de merkrechtelijke do’s en don’ts  van internetverkoop aan bod komen. Ook zal er aandacht worden besteed aan de nieuwe E-commerce Richtlijn. Save the date!

U kunt zich nu al voor dit seminar aanmelden via de centrale aanmeldpagina. Het seminar begint om 14.30 uur. De ontvangst is vanaf 14.00 uur.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen