Home > Oneerlijke handelspraktijken > De smaaktest: wanneer ben je ‘als beste getest’?
De smaaktest: wanneer ben je ‘als beste getest’?

De smaaktest: wanneer ben je ‘als beste getest’?

Volgens de regels van het reclamerecht zijn misleidende en onjuiste vergelijkende reclames in beginsel niet toelaatbaar. Dat geldt ook voor reclames over vergelijkingstests van producten. In de nieuwsbrieven van Lidl staat boven de afbeelding van een pak “Vanilla Cones” ijsjes “ALS BESTE GETEST! Bron: Smaaktest Consumentenbond juli / augustus 2014”. Onder de afbeelding van het pak ijsjes staat: “Wint o.a. van Ola en heeft ‘een lekker knapperig hoorntje’”. Unilever, merkhouder van Ola Cornetto ijsjes, klaagt hierover bij de Reclame Code Commissie (RCC).

De RCC oordeelt dat in de uiting als bron van de mededelingen “Als beste getest” en “Wint o.a. van Ola” wordt verwezen naar de smaaktest van de Consumentenbond dus zichzelf genomen heeft Lidl voldoende duidelijk gemaakt op welke bron deze mededelingen berusten. Vast staat ook dat in deze smaaktest aan de Vanilla Cones van Lidl het “smaakcijfer 7,2” is toegekend en aan de Cornetto van Ola (Unilever) het “smaakcijfer 7,0”, op basis waarvan de Consumentenbond heeft geconcludeerd: “Lidl wint nipt van Ola!”

Echter, volgens de RCC is de smaaktest geen reguliere (“klassieke”) vergelijkende test van de Consumentenbond waarbij wordt gestreefd naar geobjectiveerde resultaten, maar moet deze worden gezien als een ‘simpele smaakproef’. Dit staat op zichzelf genomen niet in de weg aan een verwijzing naar de resultaten van de smaakproef in een reclame-uiting. De Commissie ziet geen aanleiding om te oordelen dat aan de uitslag van de proef geen enkele waarde zou dienen te worden toegekend. Wel volgt uit het voorgaande dat de waarde van de test beperkt is. Het is immers een simpele smaakproef, aldus de RCC.

Daar komt bij dat de testconclusie niet is gebaseerd op een uitvoerig onderzoek, maar de uitkomst is van een proef onder 19 personen. De uitslag geeft derhalve de persoonlijke smaakvoorkeur weer van deze beperkte groep personen:

De Commissie acht van de zijde van Unilever voldoende aannemelijk gemaakt dat voor een representatieve vergelijkende smaaktest onder consumenten een grotere groep respondenten (“minimaal 40 tot 50”) nodig is. De Commissie neemt tot uitgangspunt dat een professionele organisatie als Lidl ook van dit gegeven op de hoogte is, althans behoort te zijn, en hiermee rekening dient te houden bij de wijze waarop de resultaten van de smaakproef in een reclame-uiting worden gebruikt.

In de uiting van Lidl staat evenwel geen informatie over het feit dat het een simpele smaakproef betreft onder een relatief beperkt aantal testers. Er wordt daarentegen, mede door de stelligheid waarmee Lidl zich in de uiting op de resultaten van een Consumentenbondtest beroept, de indruk gewekt dat sprake is van een reguliere test, dat wil zeggen een grootschalige test die leidt tot een geobjectiveerd smaakoordeel van een representatieve testgroep met betrekking tot de geteste producten en waarbij, zoals in de uiting staat, het product van Lidl “als beste getest” is. De enkele vermelding van “Smaaktest” als bron van de claims die in de uiting staan is onvoldoende om voornoemde indruk weg te nemen, aldus de RCC.

De gemiddelde consument zal derhalve op basis van de uiting niet onderkennen dat sprake is van een test waarvan de waarde beperkt is, en van een onjuiste opvatting uitgaan met betrekking tot de betekenis die aan het testresultaat toekomt voor zover dit in de uiting wordt genoemd:

Aangenomen moet worden dat de gemiddelde consument door dit gebrek aan informatie wordt beïnvloed bij zijn keuze voor het product. Immers, indien de consument wel zou zijn geïnformeerd over het feit dat het een simpele smaakproef onder 19 personen betrof, had hij geweten dat de test slechts de subjectieve smaakbeleving van een kleine groep weergeeft, waardoor de mogelijkheid reëel is dat bij een andere/grotere groep de uitslag anders zou luiden. De bij de beoordeling gegeven smaakcijfers voor de Vanilla Cones van Lidl (7,2) en de Cornetto van Ola (7,0) verschillen bovendien in zo geringe mate, dat er blijkbaar in ieder geval bij de groep van 19 testpersonen geen uitgesproken voorkeur voor één van beide ijsjes bestaat.

Bovendien verschillen de bij de beoordeling gegeven smaakcijfers voor de Vanilla Cones van Lidl (7,2) en de Cornetto van Ola (7,0) in zo geringe mate, dat er blijkbaar in ieder geval bij de groep van 19 testpersonen geen uitgesproken voorkeur voor één van beide ijsjes bestaat.

De Reclame Code Commissie acht de reclame-uiting misleidend en in strijd met artikel 13 aanhef en onder a van de Nederlandse Reclame Code.

Deze uitspraak laat zien dat het van groot belang is om bij het maken van reclame voor producten de geldende reclameregels goed na te leven. Onjuiste stellingen en suggesties die in strijd zijn met de reclameregels zijn in beginsel ontoelaatbaar.

Joost Becker, advocaat Reclamerecht

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen