Home > Privacyrecht > Boetebepaling Telecommunicatiewet lijkt niet te kloppen, nog wel boetes op te leggen?
Boetebepaling Telecommunicatiewet lijkt niet te kloppen, nog wel boetes op te leggen?

Boetebepaling Telecommunicatiewet lijkt niet te kloppen, nog wel boetes op te leggen?

De boetebepalingen in de Telecommunicatiewet zijn in korte tijd enkele keren gewijzigd. Zo is het boetemaximum fors verhoogd en zijn bevoegdheden deels verschoven van de ACM naar de AP. De vraag is of in dat proces niet iets mis is gegaan.

Veel wijzigingen in wetgeving

Op wetten.nl is gelukkig goed te zien welke wijzigingen allemaal in de wet zijn doorgevoerd. Kijkend naar de pagina met informatie over de wijzigingen in artikel 15.1 Tw valt op dat dit artikel de laatste jaren vaak gewijzigd is. Dit geldt ook voor de andere artikelen in hoofdstuk 15 Tw.

Bevoegdheidsverdeling AP en ACM

In artikel 15.1 Tw staat de bevoegdheid van de ACM en de AP verdeeld. De bevoegdheden van de AP staan in artikel 15.1 lid 2 Tw, die van de ACM in artikel 15.1 lid 3 Tw. Het komt er op neer dat de AP bevoegd is inzake inbreuken op de beveiliging, en de ACM bevoegd is inzake het gros van de overige overtredingen van de Telecommunicatiewet.

Wel bevoegd maar geen boete

Als we vervolgens inzoomen op de boetebevoegdheid, dan valt er iets bijzonders op.

De boetebevoegdheid staat vermeld in artikel 15.4 Tw. In lid 2 en lid 3 van dit artikel staat de boetebevoegdheid van de ACM vermeld, in lid 4 staat de boetebevoegdheid van de AP vermeld. Deze artikelen verwijzen echter niet terug naar de juiste leden van artikel 15.1.

Wat er namelijk gebeurt is het volgende:

  • artikel 15.4 lid 2 (boete ACM) verwijst terug naar artikel 15.1 lid 2 (bevoegdheid AP);
  • artikel 15.4 lid 4 (boete AP) verwijst terug naar artikel 15.1 lid 3 (bevoegdheid ACM).

Volgens de wet zouden de toezichthouders dus kruislings boetes kunnen opleggen wegens schending van de wet waar de andere toezichthouder bevoegd is. Dat lijkt toch niet de bedoeling. Strikt dogmatisch ontbreekt dus de boetebevoegdheid thans.

Hoe nu verder?

Een partij die nu een boete opgelegd krijgt wegens schending van de Telecommunicatiewet kan betogen dat die boete onbevoegdelijk is opgelegd. Het is de vraag of een rechter die (principiele) soep inderdaad zo heet zal eten, zeker gelet op de vermoedelijke bedoeling van de wetgever. Er lijkt toch sprake van een vergissing van de wetgever. Deze blog moet dan ook zeker niet gelezen worden als een oproep om nu maar volop te gaan spammen of andere bepalingen uit de Tw te gaan overtreden.

Aan de andere kant: een boete is wel een zwaar middel en je mag van een wetgever, gelet op het lex certa beginsel, toch verwachten dat een dergelijk punitief middel een deugdelijke basis in de wet heeft. Het zou de wetgever dan ook sieren indien de fout hersteld wordt.

Naschrift d.d. 08-11-2016: Bij op 2 november 2016 uitgegeven Staatsblad is de omissie per 3 november hersteld. Ten tijde van het schrijven van deze blog was die wijziging nog niet verwerkt op wetten.nl.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen