Home > Domeinnamen > Domeinnaam geschillen: verplichte overdracht conform driestappentoets?
Domeinnaam geschillen: verplichte overdracht conform driestappentoets?

Domeinnaam geschillen: verplichte overdracht conform driestappentoets?

Het recht op een domeinnaam niet wettelijk geregeld. De rechter beslist bij geschillen of de registratie of het gebruik van een bepaalde domeinnaam inbreukmakend is. Echter, niet alleen de rechter maar ook geschillenbeslechters mogen oordelen over de verplichte overdracht van een domeinnaam door de zogenoemde driestappentoets toe te passen.

Driestappentoets

Bij toepassing van de driestappentoets moeten de volgende (rechts)vragen worden beantwoord:

 • is sprake van een domeinnaam die identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

  II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt?; en

 • heeft de domeinnaamhouder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam?; en
 • is de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt deze zo gebruikt?

In geschillenbeslechtingsprocedures zal dit per geval, per domeinnaam, moeten worden bekeken. Worden alle vragen in de driestappentoets in het voordeel van de merkhouder of houder van de handelsnaam beantwoord, dan zal de domeinnaamhouder wijzigen in die zin zodat de eiser de domeinnaamhouder wordt.

Domeinnaam geschillen

Aanwijzingen dat een merkhouder of houder van een handelsnaam met succes onder de driestappentoets de overdracht van de domeinnaam kan bewerkstelligen zijn bijvoorbeeld dat:

a. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de eiser of een van diens concurrenten;

b. de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken;

c. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van de eiser te verstoren;

d. de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen’

De houder van de domeinnaam kan trachten aan te voeren dat hij te goeder trouw producten of diensten aanbiedt of de domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden.

Procedure

De eiser zal een formele procedure moeten doorlopen om de overdracht van de domeinnaam te bewerkstelligen. Hij dient daarbij de procesregels te volgen door formulering van een eis en het indienen van bewijsstukken ter staving van de vordering. De domeinnaamhouder mag verweer voeren.

De termijnen die gelden zijn vrij kort, waardoor snel succes geboekt kan worden. Binnen twee weken wordt er in beginsel uitspraak gedaan door de geschillenbeslechter over het ‘wijzigen’ van de domeinnaamhouder.

Is de domeinnaamhouder het niet eens met de uitspraak, dan rest slechts één remedie. Hij zal de wijziging dan alleen stop kunnen zetten als hij binnen tien werkdagen na de uitspraak een gerechtelijke procedure heeft gestart voor de Nederlandse rechter en bewijs daarvan (zoals een afschrift van een betekende dagvaarding) aan de geschillenbeslechter toezendt.

Joost Becker, advocaat internetrecht

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen