Algemene voorwaarden (IT-contracten)

Deze pagina maakt onderdeel uit van het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten“.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn standaardvoorwaarden, die door de gebruiker ervan bij voorkeur op iedere transactie van toepassing worden verklaard. In de regel zijn algemene voorwaarden erg eenzijdig in het voordeel van de gebruiker en dus ongunstig voor de andere partij.

Afnemers doen er bij het sluiten van overeenkomsten goed aan om te toetsen of er algemene voorwaarden van toepassing zijn. In Nederland geldt een snelle gebondenheid aan algemene voorwaarden: een afnemer kan bijvoorbeeld al gebonden raken door bij de acceptatie van een offerte niet te protesteren tegen de verwijzing naar algemene voorwaarden onder aan het briefpapier. Wel kunnen algemene voorwaarden onder bepaalde voorwaarden vernietigd worden door kleine wederpartijen, indien de gebruiker geen redelijke mogelijkheid tot kennisname heeft geboden of indien de inhoud ervan gezien alle omstandigheden onredelijk bezwarend is. Voor langs elektronische weg gesloten overeenkomsten geldt bovendien dat de toepasselijke (algemene) voorwaarden altijd moeten kunnen worden opgeslagen en geprint.

Battle of forms

Indien zowel de IT-leverancier als de afnemer haar eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart, rijst de vraag welke algemene voorwaarden dan gelden. Deze zogenoemde “battle of the forms” komt in de praktijk regelmatig voor, met name indien de afnemer algemene inkoopvoorwaarden heeft. De wet zegt dat in zo’n geval de voorwaarden die het eerste van toepassing zijn verklaard gelden, tenzij de wederpartij die toepasselijkheid uitdrukkelijk heeft afgewezen.

Lees verder…

Het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten” bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen