Home > Dossiers (achtergrondinformatie) > Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten > Verantwoordelijkheden, kosten en aansprakelijkheden (IT-contracten)

Verantwoordelijkheden, kosten en aansprakelijkheden (IT-contracten)

Deze pagina maakt onderdeel uit van het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten“.

Projectverantwoordelijkheid en kosten

Zeker voor de wat grotere IT-projecten is het heel belangrijk om in het contract duidelijk te bepalen bij wie welke verantwoordelijkheden rusten. Het is mogelijk om de volledige verantwoordelijkheid voor de tijdige oplevering van het complete systeem neer te leggen bij de leverancier (turnkey). Een variant die ook vaak voorkomt is dat de afnemer zelf de projectverantwoordelijkheid op zich neemt en dat de leverancier slechts ondersteuning biedt bij de implementatie. Indien er gewerkt wordt met meerdere leveranciers of onderaannemers is het zaak om in het contract goed duidelijk te maken wie er kan worden aangesproken op vertragingen en fouten.

In de regel zal zowel de leverancier als de afnemer bepaalde verplichtingen en verantwoordelijkheden op zich nemen. Dat betekent dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over wie wat doet en binnen welke termijn. Daarbij moet ook duidelijk worden gemaakt welke kosten de leverancier voor zijn diensten in rekening kan brengen. Afnemers die de kosten in de hand willen houden, doen er goed aan om de kosten nauwkeurig te laten begroten of om zelfs met een vaste prijs te werken. Met name bij implementatiewerkzaamheden vallen de kosten nogal eens tegen.

Verplichtingen leverancier en afnemer

Uit de rechtspraak volgt dat een automatiseringsdeskundige voldoende zorgvuldig en professioneel moet handelen. Dit betekent dat de leverancier de afnemer soms aan de hand moet nemen en zal moeten waarschuwen wanneer hij problemen voorziet. Ook zal hij zich voorafgaande aan het sluiten van het contract moeten verdiepen in de eisen en wensen van de afnemer en zonodig moeten doorvragen indien dingen nog onduidelijk zijn.

Dit alles betekent niet dat de afnemer rustig achterover kan leunen. Hij zal in het voortraject goed duidelijk moeten maken wat hij verwacht van het nieuwe systeem en met welke bijzonderheden de leverancier rekening moet houden. Ook zal hij voldoende medewerking moeten verlenen tijdens de implementatie en zal hij de geleverde producten kritisch moeten testen.

Aansprakelijkheid

Een van de belangrijkste onderwerpen van elk IT-contract is het reguleren van de aansprakelijkheid. Dit onderwerp zal meestal door de leverancier op de agenda worden gezet. Voor afnemers is het namelijk gunstiger om helemaal niets te regelen op dit gebied, omdat er volgens de Nederlandse wet bij wanprestatie in beginsel een onbeperkte aansprakelijkheid geldt.

Gezien de risico’s die de levering van software met zich meebrengt, is het gebruikelijk om in IT-contracten de aansprakelijkheid in meer of mindere mate te beperken. Afnemers moeten er voor waken dat de beperkingen niet te ver gaan, waardoor het nagenoeg onmogelijk wordt om de leverancier juridisch aan te spreken op tekortkomingen. De aansprakelijkheidsclausule in de ICT~Office-voorwaarden gaat bijvoorbeeld erg ver en plaatst afnemers in een zwakke positie in geschillen over een schadeclaim. Daarnaast is het voor beide partijen goed om zich te realiseren dat de mogelijkheden om een schadeclaim in te dienen in nog grotere mate afhangen van bijvoorbeeld de omschrijvingen van de wederzijdse verplichtingen. Zolang er immers geen tekortkoming kan worden vastgesteld, komt men niet eens toe aan de discussie over de hoogte van de te vergoeden schade. Bovendien zal er voor een succesvolle claim in de regel eerst een ingebrekestelling moeten worden verzonden: een schriftelijke aanmaning waarin een laatste kans wordt geboden om alsnog na te komen.

Lees verder…

Het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten” bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen