Home > Privacycheck > Privacycheck – Stap 1a: Persoonsgegevens

Privacycheck – Stap 1a: Persoonsgegevens

De stappen:

 1. Persoonsgegevens / bijzondere persoonsgegevens
  1. Persoonsgegevens?
  2. Bijzondere persoonsgegevens?
  3. Toestemming?
  4. Eigen openbaarmaking?
  5. Uitzondering?
 2. Doeleinden van de verwerking
 3. Informatieverstrekking bij verkrijgen persoonsgegevens
 4. Verenigbaarheid huidige verwerking met eerder kenbaar gemaakte doeleinden
 5. Grondslag
 6. Beroepsgeheim
 7. Zorgvuldige verwerking
 8. Passend niveau van beveiliging
 9. Betrokkenheid derde partij bij verwerking
 10. Meldingsplicht

Zijn de gegevens die u wilt verwerken aan te merken als persoonsgegevens?

Toelichting
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect, met enige moeite, zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon. Iets formeler en in de woorden van de wet uitgedrukt is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon” (artikel 1 sub a WBP).

De gezamenlijke Europese privacytoezichthouders hebben in 2007 een uitgebreide opinie afgegeven over wat volgens hen moet worden verstaan onder het begrip persoonsgegevens. Opvallend punt daaruit is dat het van de context van het gebruik van de betreffende gegevens afhangt of de betreffende gegevens als persoonsgegevens zijn aan te merken. Zo is bijvoorbeeld een postadres op zichzelf nog geen persoonsgegeven, maar wanneer dit adres gekoppeld wordt (of gekoppeld kan worden) aan een bepaald persoon weer wel. Ook is denkbaar dat anonieme gegevens die voor een lange duur worden opgeslagen, toch aangemerkt moeten worden als persoonsgegevens omdat vanwege die lange opslag de kans dat die gegevens toch herleid (kunnen) worden tot een natuurlijk persoon erg groot is.

Naar boven scrollen