Home > Rechtsgebieden > Databankenrecht

Databankenrecht

Het databankenrecht beschermt gegevensverzamelingen, mits in die verzameling voldoende is geïnvesteerd. De gegevensverzameling hoeft niet aan allerlei technische eisen te voldoen om beschermd te zijn. Het rechtsgebied is daarmee niet alleen interessant voor ondernemers die traditionele databanken/databases exploiteren.

Jong rechtsgebied, in aanvulling op het auteursrecht

Tot de introductie van het databankenrecht was het voor producenten die geïnvesteerd hebben in de verzameling van feiten en andere gegevens lastig om op te treden tegen partijen die profiteerden van het overnemen van deze gegevens. Feitjes en andere gegevens worden in beginsel namelijk niet door het (al veel langer bestaande rechtsgebied) auteursrecht beschermd. Het auteursrecht beschermt alleen werken die (enigszins) origineel en creatief zijn.

Het databankenrecht is (pas) in 1996 door vaststelling van de Databankenrichtlijn geintroduceerd. Dit heeft in Nederland vervolgens in 1999 geleid tot de Databankenwet. Het is daarmee het jongste rechtsgebied binnen het intellectuele eigendomsrecht. Dat maakt mede niet onbegrijpelijk dat sommige zaken in dit rechtsgebied nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd.

Susbtantiele investering in databank vereist

Om te kunnen spreken over een door het databankenrecht beschermde databank, moet er sprake zijn van (voldoende) substantiële investeringen in de gegevens in die databank. Alleen de investeringen in het verkrijgen, controleren en presenteren van de gegevens in die databank mogen meetellen. Specifiek aandachtspunt is dat de investeringen gemoeid met het zelf maken van gegevens niet mogen meetellen. Nog onduidelijk is hoe moet worden omgesprongen met de kosten gemoeid met de software gebruikt voor de databank.

In de wet staat geen (harde) ondergrens wanneer wel of geen sprake is van voldoende substantiële investeringen. Het is steeds aan de rechter om in individuele gevallen te bepalen of er voldoende substantieel geïnvesteerd is in de databank. Aan de hand van de bestaande (schaarse) uitspraken kan tot op zekere hoogte worden ingeschat of een databank aan dit criterium voldoet.

Gestructureerde opzet van databank vereist

Een andere eis is dat de gegevens op gestructureerde wijze bij elkaar zijn gebracht in de databank. De wet vereist niet dat u de meest geavanceerde (en dure) databasesoftware gebruikt, maar de gegevens moeten wel geordend zijn en de in de databank opgeslagen individuele gegevens moeten afzonderlijk op te roepen zijn. Niet iedere berg met gegevens is dus aan te merken als een databank in de zin van de wet.

Exclusieve rechten van de producent

Wanneer er sprake is van een databank, is de producent daarvan exclusief gerechtigd tot het opvragen en hergebruiken van gegevens uit die databank. Onder opvragen wordt verstaan elke toe-eigening van de gehele inhoud van de databank of een substantieel deel daarvan. Daarvoor moet worden gekeken of de gegevens zijn terug te vinden op een andere drager. Het hergebruiken ziet op het verspreiden van de gehele inhoud van de databank, of een substantieel deel daarvan, onder het publiek.

Er is geen sprake van inbreuk op deze exclusieve rechten wanneer een niet-substantieel deel van de gegevens uit de databank wordt opgevraagd of hergebruikt. Het “leegmelken” van een databank door stukje bij beetje steeds een niet-substantieel deel van de databank op te vragen totdat in totaal een substantieel deel is opgevraagd, is echter uitdrukkelijk wel verboden.

Mogelijkheden bij inbreuk

Indien er sprake is van schending van de exclusieve rechten van de databankproducent, dan kan deze alle vorderingen instellen die gebruikelijk zijn bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Te denken valt aan het nemen van ex parte maatregelen, het vorderen van een verbod (in kort geding), schadevergoeding en winstafdracht en het vorderen van volledige proceskostenveroordeling.

Gespecialiseerde advocaten Dirkzwager

De advocaten van de sectie intellectuele eigendom en IT-recht van Dirkzwager zijn gespecialiseerd in het databankenrecht. In de categorie Databankenrecht van deze kennispagina vindt u diverse nieuwsberichten die door ons zijn geschreven over dit onderwerp.

Mocht u meer willen weten over het databankenrecht, neem dan contact op met Jaap Kronenberg of Mark Jansen.

Naar boven scrollen