Home > Rechtsgebieden > Domeinnamenrecht / domeinnaamrecht (UDRP)

Domeinnamenrecht / domeinnaamrecht (UDRP)

Een goede domeinnaam is belangrijk voor uw vindbaarheid op internet. Een domeinnaam kan maar een keer worden uitgegeven en daarbij geldt veelal het principe first come, first served. Dat komt echter anders te liggen wanneer iemand een domeinnaam kaapt met daarin uw (handels)naam of merk.

Verschillende top level domains (TLDs)

Een domeinnaam kan worden geregistreerd in verschillende zogenaamde top level domains (TLDs), zoals .com, .nl of .eu. Sommige TLDs zijn gebonden aan een land (zoals .nl of .be), sommige zijn bedoeld voor een specifieke techniek (zoals .mobi) en weer andere TLDs zijn generiek (zoals .com, .net en .org).

Voor de meeste van de verschillende TLDs geldt dat deze beheerd worden door afzonderlijke instanties die allemaal hun eigen regels stellen. Het is dus denkbaar dat iets onder de regels voor een .fr domeinnaam niet is toegestaan, terwijl dit bij een .com domeinnaam geen enkel probleem oplevert. Overigens is het wel zo dat de regels voor de verschillende TLDs steeds meer op elkaar gaan lijken.

UDRP (of volledig: Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy)

In de beginjaren van het internet moest iemand die constateerde dat een derde een domeinnaam had geregistreerd met daarin zijn merknaam of handelsnaam naar de rechter toe. Toen domeinnamen op grote schaal gekaapt werden door zogenaamde domain name grabbers leidde dit tot een hausse aan rechtszaken, zowel tegen providers als de registranten.

Om wat rust op dit vlak te brengen is de zogenaamde UDRP-procedure geintroduceerd. Dit is een laagdrempelige procedure om geschillen over de registratie van domeinnamen te beslechten. De procedure komt er in de kern op neer dat wie stelt en bewijst dat een derde een bepaalde domainnaam in strijd met een merkrecht van de klager, te kwader trouw en zonder belang heeft geregistreerd, deze domeinnaam kan laten overdragen of doorhalen. Degene die de domainnaam heeft geregistreerd krijgt de kans zich te verweren. Vervolgens doet een onafhankelijke arbiter uitspraak over de kwestie. Doordat degene die een domeinnaam registreert zich bij registratie akkoord moet verklaren met het bestaan en uitkomst van de procedure, is ook zekergesteld dat deze uitspraak gerespecteerd wordt.

Lokale variaties op officiele UDRP

Bij nagenoeg alle TLDs is het mogelijk een merkenrechtelijk geschil over de registratie van een domeinnaam via een laagdrempelige procedure te beslechten. Niet alle TLDs maken echter gebruik van de tekst van de (meest bekende) UDRP van ICANN. Er zijn ook lokale variaties gemaakt op de oorspronkelijke UDRP-regeling. Zo is het bij de geschillenregeling voor de Nederlandse .nl domeinnamen ook mogelijk op te treden tegen een domeinnaam die gelijk is aan of overeenstemt met een handelsnaam of een persoonsnaam. Ook de geschillenregeling voor .EU domeinnamen lijkt wellicht in grote lijnen op de UDRP, maar kent toch belangrijke afwijkingen daarvan en is op punten nog gunstiger voor houders van oudere rechten.

Gang naar rechter blijft mogelijk

Op deze pagina is de grote lijn van de URDP procedure beschreven. De gang naar de rechter blijft echter ook open staan en dit kan onder omstandigheden een aantrekkelijker alternatief vormen. Onder de (meeste) UDRP procedures is alleen overdracht, toewijzing of doorhaling van de bestreden domeinnaam mogelijk. Schade kan veelal niet gevorderd worden en ook de kosten van de procedure blijven volledig voor uw rekening.

Bij een gang naar de rechter zouden met een beroep op het merkenrecht of het handelsnaamrecht ook andere vorderingen kunnen worden ingesteld, zoals winstafdracht, aanpassen reclamemateriaal, recall en rectificatie, alles eventueel versterkt met een dwangsom. Ook zouden in dat geval de volledige proceskosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Er zou dan moeten worden betoogd dat registratie en/of gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op uw handelsnaamrechten of merkrechten. Onder welke omstandigheden dat het geval is staat beschreven op de pagina over handelsnaamrecht en over merkenrecht.

De afweging welke route te kiezen hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.

Gespecialiseerde advocaten Dirkzwager

De advocaten van de sectie intellectuele eigendom en IT-recht van Dirkzwager zijn gespecialiseerd in het domeinnaamrecht. Wij publiceren in de categorie domeinnamen regelmatig (nieuws)berichten over dit onderwerp. Mocht u meer willen weten over het domeinnaamrecht, neem dan contact op met Ernst-Jan van de Pas, Joost Becker of Mark Jansen.

Naar boven scrollen