Home > Rechtsgebieden > Modellenrecht

Modellenrecht

Het uiterlijk van een voortbrengsel (of een deel ervan) kan als tekening of model (hierna: model) worden beschermd, voor zover dat model nieuw is en een eigen karakter heeft.

Wat is een model?

Het uiterlijk van een voortbrengsel kan worden afgeleid uit onder meer: lijnen, omtrek, kleur, vorm, textuur of materiaal van een bepaald voortbrengsel of de versiering ervan. Modellen met een uitsluitend technische functie komen niet voor bescherming in aanmerking. Indien in het model gebruik wordt gemaakt van een ouder merk van een ander zonder diens toestemming of een ander auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de rechthebbende daarop, wordt ook geen modelrecht verkregen.

Een model is nieuw indien er geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld voordat het model is gedeponeerd. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. Modellen hebben een eigen karakter, indien de algemene indruk ervan verschilt van modellen die eerder voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.

Registratie verplicht

Modellen dienen te worden geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt of WIPO. De beschermingsduur van een geregistreerd model is in beginsel telkens 5 jaar. De maximale geldigheidsduur van een model is 25 jaar.

ER bestaan ook niet-geregistreerde Europese Gemeenschapsmodellen. Deze hebben een geldigheidsduur van 3 jaar.

Modelrechthebbenden

De deposant van het model (degene die in de registratie vermeld staat) is in beginsel rechthebbende van het model. Indien een werknemer in de uitoefening van zijn functie modellen ontwerpt, wordt de werkgever als ontwerper beschouwd, tenzij er andere afspraken worden gemaakt.  Werkgever en werknemer dienen zich hiervan bewust te zijn en goede afspraken te maken in het arbeidscontract.

Modelinbreuk

De houder van een model kan zich verzetten tegen het gebruik van het model in voortbrengselen die hetzelfde uiterlijk vertonen of geen andere algemene indruk wekken als het model.

Het object dat voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt, wordt vaak (ook) beschermd door het auteursrecht en/of merkenrecht en tegen slaafse nabootsing.

Rechtsmaatregelen

Indien er sprake is van modelinbreuk kan de rechthebbende bijvoorbeeld beslag leggen op inbreukmakende modellen, ex parte maatregelen nemen, een verbod (in kort geding) vorderen, schadevergoeding en winstafdracht en volledige proceskostenveroordeling eisen.

Vaak wordt echter eerst een sommatiebrief verstuurd, waarin een onthoudingsverklaring wordt voorgelegd. Vervolgens kunnen er rechtsmaatregelen worden getroffen via een dagvaarding of dagvaardingsprocedure, met name in kort geding.

Gespecialiseerde advocaat modellenrecht

De advocaten van de sectie intellectuele eigendom en IT-recht van Dirkzwager zijn gespecialiseerd in het modellenrecht. In de categorie Modellenrecht van deze kennispagina vindt u diverse nieuwsberichten die door ons zijn geschreven over dit onderwerp.

Wilt u meer weten over het modellenrecht? Wilt u een sommatiebrief sturen of een partij dagvaarden wegens modelrechtinbreuk? Heeft u een sommatie of dagvaarding ontvangen? Neem dan contact op met Jaap Kronenberg of Joost Becker.

Naar boven scrollen