Home > Rechtsgebieden > Privacyrecht

Privacyrecht

Het privacyrecht stelt regels aan de verwerking van persoonsgegevens. Aangezien iedere ondernemer persoonsgegevens verwerkt (van bijvoorbeeld klanten), heeft ook iedere ondernemer met dit rechtsgebied te maken.

Privacyrecht heeft zeer verstrekkend bereik

Het privacyrecht is grotendeels geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Kort samengevat is deze wet (onder meer) van toepassing op alle handelingen die u met behulp van een computer uitvoert op gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon (“persoonsgegevens”). Daarmee heeft de wet een zeer ruim toepassingsbereik. Uw (bedrijfs)administratie staat immers vol met dergelijke persoonsgegevens.

Strenge wetgeving…

De wet geeft strenge normen voor de verwerking van persoonsgegevens. Zo mag u persoonsgegevens in beginsel alleen verzamelen wanneer u daaraan voorafgaand de betrokkene over uw identiteit en de doelstellingen van de verwerking heeft geinformeerd. Vervolgens mag u persoonsgegevens alleen overeenkomstig deze doeleinden verder verwerken. Dit betekent dat uw informatievoorziening aan de betrokkene van groot belang is. Heeft u dit op dit moment geregeld?

Bovendien mag u persoonsgegevens alleen verwerken wanneer u voldoet aan één van de zes grondslagen voor verwerking. Ook mag u niet meer persoonsgegevens verwerken dan u strikt genomen nodig heeft. Verder geldt nog dat u de gegevens niet te lang mag bewaren, goed moet beveiligen en dat u gehouden bent er op toe te zien dat uw ondergeschikten of derden die u inschakelt zich ook aan de strenge normen houden. Is aan al deze vereisten voldoende aandacht geschonken in uw organisatie?

…met veel open normen

Bijzonder aan het privacyrecht is dat de wet veel verplichtingen “open” formuleert. De wetgever heeft dit bewust gedaan. Zo kan immers iedere specifieke situatie op zijn eigen merites worden beoordeeld.

Zo verplicht de wet u om, naast de hiervoor genoemde informatie, “nadere informatie” over de verwerking aan de betrokkene te geven wanneer dat in de gegeven omstandigheden nodig is. Welke informatie dit dan is en wanneer deze situatie zich voordoet staat niet letterlijk in de wet. Ook kan gedacht worden aan de beveiligingsmaatregelen die u moet nemen. De wet schrijft geen exacte maatregelen voor, maar stelt slechts dat u maatregelen moet nemen die in de gegeven omstandigheden “passend” zijn.

Met deze open normen verplicht de wetgever u in feite om kritisch na te denken over hoe u met persoonsgegevens omgaat. Wanneer u niet kunt verantwoorden waarom u bepaalde keuzes heeft gemaakt, schendt u mogelijk de wet. Heeft u al eens kritisch gekeken hoe in uw eigen organisatie met de privacy van uw eigen mensen die van derden wordt omgesprongen? Zou dit de toets door een onafhankelijke rechter doorstaan?

Vergaande rechten betrokkenen

De betrokkene wiens persoonsgegevens u verwerkt heeft op grond van de wet enkele rechten, waaronder het inzagerecht en het recht gegevens te verbeteren of te laten verwijderen. Ook heeft de betrokkene in beginsel recht te weten aan wie zijn persoonsgegevens nog meer zijn verstrekt. Uw organisatie moet ingericht zijn op dergelijke verzoeken en bovendien een goede administratie voeren.

Juridische consequenties overtreding privacywetgeving

Bij overtreding van de wet kan het College Bescherming Persoonsgegevens besluiten u een dwangsom op te leggen of bestuursdwang toe te passen. Het College schuwt het zoeken van de publiciteit daarbij niet. Voorts kunnen de betrokkenen zich tot de rechter wenden en langs die weg hun rechten afdwingen. Op enkele overtredingen van de wet staat daarnaast een boete.

Privacycheck Dirkzwager

Op 7 april 2011 heeft Dirkzwager de gratis privacycheck gelanceerd. Dat is een gratis online tool waarmee door het simpelweg beantwoorden van ja/nee vragen een ieder zelf kan toetsen of een bepaalde voorgenomen verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Probeer de privacycheck eens uit en toets zelf of u voldoet aan de privacywetgeving.

Gespecialiseerde advocaten Dirkzwager

De advocaten van de sectie intellectuele eigendom en IT-recht van Dirkzwager zijn gespecialiseerd in het privacyrecht. In de categorie privacyrecht van deze kennispagina vindt u diverse nieuwsberichten die door ons zijn geschreven over dit onderwerp.

Mocht u meer willen weten over het privacyrecht, neem dan contact op met Jaap Kronenberg, Ernst-Jan van de Pas of Mark Jansen.

Naar boven scrollen