Home > Uw website juridisch getoetst > Webdesigners en hun verantwoordelijkheden

Webdesigners en hun verantwoordelijkheden

Webdesigners

Verreweg de meeste websites worden ontworpen en vormgegeven door webdesigners. Dit zal meestal in nauw overleg met de opdrachtgever gebeuren. Het is de vraag in hoeverre de webdesigner – als de deskundige partij – jegens de opdrachtgever verplicht is om ervoor zorg te dragen dat de websites die hij aflevert aan de wettelijke eisen voldoen. Specifieke regel geving en jurisprudentie hierover ontbreken tot nu toe.

Het is niet ondenkbaar dat een webdesigner onder bepaalde omstandigheden door een opdrachtgever met succes juridisch wordt aangesproken, indien de door hem geleverde website niet aan de wettelijke eisen voldoet en de opdrachtgever hierdoor schade lijdt. Los daarvan geldt natuurlijk dat men van een professionele webdesigner mag verwachten dat hij enigszins op de hoogte is van de bestaande rechtsregels die gelden op internet en dat hij de opdrachtgever in elk geval wijst op deze regels.

Webdesigners die juridisch verant woorde websites willen afleveren aan hun opdrachtgevers, is de sectie IE-IT graag van dienst met adviezen of juridische websitechecks. De verschillende mogelijkheden op dit vlak kunnen vooraf met u worden besproken. In veel gevallen zullen de hieraan verbonden kosten kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Ook kunt u de opdrachtgever uiteraard de vraag voorleggen of men wel of niet een juridisch getoetste website wenst en of men bereid is hiervoor een meerprijs te betalen.

Lees verder…

Deze pagina maakt deel uit van het dossier “Uw website juridisch getoetst”. Dit dossier bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen